زندگی

عشق آسان نیست ،

عشق جست و جويي است دايم که

بخشي از آن پُر از آشفتگي ، محروميت و نااميدي است.

اگر در پي راحتي هستيم بايستي تمرکز خود را روي خودمان بگذاريم.

عشق هميشه چيزي بيش از يک وسيله براي برطرف کردن کمترين نيازهاي دو انسان است.

عشق هدفي بزرگتر از آن دارد که صرفاً راحتي ما را فراهم آورد.

*** فدای همتون نسیم 20 ***

 

/ 0 نظر / 4 بازدید