# وبلاگ

تقديم به تمام پدران جز ....

تــقــدیــم بــه روح سبـز پـدرانـی کـه بــا قـــــامــتـــشــان ، اســـتـــواری و بــا لــبــخـــنــدشـان ، زنــدگــانـی را بـه فـرزنـدانـشـان آمــوخــتــنــد . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

زندگی

زنــــدگــــی در زندگی می تونیم تـــوقـــعـــات رو کــم کــنــیــم امـــیــــد هــا رو افـــزایــش دهــیــم وظـایــف رو بـا هــم تــقــســیــم کــنــیــم عــاطــفــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید