عشق را گر فرياد کردي خطاست
تن بسوزد جان بسوزد اين رواست
عشق عادات قلوب مومنين
عشق پروازست با شوق و يقين
روح چون پروانه ايي در عشق گل
مي رود بالا ببيند روي گل

از طرف لادن عزيزم

/ 0 نظر / 6 بازدید