حرف دلم

خـــســتـــه ام . . .

من خسته ام خسته تر از همیشه

خسته ام از کوله بار سنگین زندگی

خسته ام از مسئولیتهای گذاشته شده و نشده بر دوشم

خسته ام از خودم ، از کارهای مانده ام

خسته ام از دنیا

خسته ام از انتظار بی پایان برای مرگ . . .

* * * بــخــت بــد بــیــن ، از اجـل هــم نــاز مـی بـایــد کــشــیــد . . . * * *

 

/ 0 نظر / 7 بازدید