وقتي چشاتو مي بينم . دنيا مي ريزه تو چشا م

دلم مي خواد پر بکشم , برم توي آسمونا

چه تور بگم دوست دارم , روم نميشه قشنگ من

دلم مي خواد پيشم بودي , منو مي بردي تا خدا

يني ميشه

يني ميشه , يه روزي پيش من باشي

قشنگ ترين ستاره اي که تو نگاهمه باشي

چه تور بگم دوست دارم , مي خوام کنار من باشي

مي خوام که تو ملکه تمام لحظه هام باشي

/ 0 نظر / 6 بازدید