زندگی

زنــــدگــــی

در زندگی می تونیم

تـــوقـــعـــات رو کــم کــنــیــم

امـــیــــد هــا رو افـــزایــش دهــیــم

وظـایــف رو بـا هــم تــقــســیــم کــنــیــم

عــاطــفــه هــا رو بــه هـــم پـــیـــونـــد بـدیــم

مـــشـــکـــلات وغـــم هــا رو حـــذب کــــنـــیـــم

غیر ممکن نیست ، فقط لازمه بخوایم

لازمش هم هــدف ، اراده قـــوی و درک صـحــیــح از هــمــدیــگــســت .

 

* * * * * موفـــق و پـــیـــروز بــاشــیــد * * * * *

/ 0 نظر / 6 بازدید