عــشــق از دیــد ابـن سـیـنـا فـیـلـسـوف مـشـهــور

ابن سینا عشق را جست وجوی زیبایی می دانست ومعتقد بود که همه تلاشها ، جنبش ها وپیشرفتها از اوست .

ابن سینا در رساله « ماهی العشق » نتیجه می گیرد که :

عشق به منزله میل ذاتی فرد به جاودانگی است و این میل یا این انگیزه دایما بدنبال زیبایی است .

* * * * * فدای همتون نسیم * * * * *

/ 0 نظر / 5 بازدید