مـــرگ و زنــدگــی . . .

روزی مرگ از زندگی پرسید :

آن چیست که باعث می شود من تلخ و تو شیرین جلوه کنی ؟

زندگی لبخند زد و گفت :

دروغی که در من نهفته است و حقیقتی که تو در وجودت داری .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید