بی ذکر علی صومعه و ديری نيست - کس را پی درک ذات او سيری نيست

گويند که از غير علی چشم بپوش - هر جا نگرم علی بود ٬ غيری نيست

 

* * * يا امير المومنين حيدر* * * 

 روز ميلاد امير مو منان حضرت علی ابن ابيطالب و روز پدر و روز مرد رو به تمامی مردان ايران زمين تبريک ميگم ....

/ 0 نظر / 18 بازدید