تقديم به مادرم

تـــقـــدیـــم بــه مــادرم ،

که چشمانش ، صداقت

قامتش ، استواری

لبخندش ، زندگانی

و دستان زحمتکشش ، پیشرفت و تلاش را به من آموخت ...

بــاز بــایــد عــشــق را تــفــســیــر کــرد

باز باید عشق را تفسیر کرد ، در نگاه عاشقانۀ یک مادر

باز باید عشق را زنجیر کرد ، در لابه لای آزروهای یک مادر

باز باید عشق را تعمیر کرد ، در کوچه پس کوچه های امید یک مادر

باز باید عشق را تکثیر کرد ، با کلام عاشقانۀ یک مادر

باز باید عشق را تقسیم کرد ، با تک به تک حروف اسم مادر

باز باید عشق را تکمیل کرد ، با حضور گرم یک مادر

*؛*؛*؛* مـی تــوان بـا وجــود عــشــق مــادر، عــشــق را تــفــســیــر کــرد *؛*؛*؛*

*^*^*^* نسیم 21 *^*^*^*

n@sim 20 *^*^*^*

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید